top of page

เกี่ยวกับเรา

19 Link News

เป็นมืออาชีพในการให้บริการ และเป็นที่ปรึกษางานด้านการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ งานจัดกิจกรรม งานแถลงข่าว งานสัมมนา งานออแกไนซ์ งานพิมพ์ และงานป้ายโฆษณา ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างการรับรู้สู่กลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ และสังคม

Logo Update.png

สื่อสารความจริงบนโลกดิจิทัล

บริษัท เอเอสวี อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 โดยกลุ่มผู้บริหาร มืออาชีพ ซึ่งเปี่ ยมไปด้วยความรู้ และความสามารถในด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม งานพิมพ์ การวางแผนการตลาด งานสร้างสรรค์ และสื่อสารมวลชนโดยเปิดดำเนินงานเพื่อให้บริการ วางแผนช่องทางการจัดจำหน่าย กำหนดแนวทาง

         
แนวความคิด และกลยุทธ์ในการขาย ตลอดจนวางแผนการใช้สื่อ และประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างครบวงจร เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายอย่างสูงสุด รวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมองค์กร /ประชุมสัมมนา / จัดงานเปิดตัว งานแถลงข่าว /งานออแกไนซ์งานสื่อสัญจร ฯลฯ

ร่วมกับ

aec10news_logo2_400.png
โลโก้.png
sbn-logo-5th (1).png
logo-เกษตร-3-ปี-5-90.png
cropped-test6.png
logo.png
โลโก้ไทยมุง-อัพเดท.jpg
bottom of page