พด.จับมือQ-CONวิจัยใช้อิฐมวลเบาปรับปรุงดินเพื่อเกษตรกร

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการ ศึกษาและวิจัยการประยุกต์ใช้วัสดุพรุนในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการเกษตรเพื่อช่วยปรับสภาพดินแข็ง ดินเปรี้ยว ดินแน่น หรือดินขาดจุลินทรีย์ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์

 

กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Q-CON ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเอสซีจีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการศึกษาและวิจัยการประยุกต์ใช้วัสดุพรุนในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการเกษตรโดยนำเศษวัสดุอิฐมวลเบาคิวคอนเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่า เพื่อปรับสภาพความเป็นกรดของดินและเพิ่มความพรุนในเนื้อดิน ช่วยปรับสภาพผืนดินแข็ง ดินเปรี้ยว ดินแน่น หรือดินขาดจุลินทรีย์ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เพาะปลูกได้เต็มประสิทธิภาพ ผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนในการใช้สารเคมี เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างมั่นคงยั่งยืน โดยมีนายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีพัฒนาที่ดิน และนายณรงค์เวทย์ วจนพานิช กรรมการผู้จัดการบริษัทควอลิตี้ฯ ร่วมลงนามความร่วมมือ ที่ห้องประชุม กรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 5 กันยายน 2565

รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่าความร่วมมือดังกล่าว เป็นไปตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ การบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยการฟื้นฟูปรับปรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแพร่หลาย และให้เกษตรกรมีพื้นที่ทำการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

ด้านกรรมการผู้จัดการ Q-CON กล่าวว่า อิฐมวลเบาคิวคอน จะมีฟองอากาศเป็นรูพรุนเล็กๆ กระจายอยู่ในเนื้อวัสดุอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอ ทำให้มีน้ำหนักเบากว่าอิฐชนิดอื่นๆ เหมาะที่จะนำมาพัฒนาเป็นวัสดุที่ช่วยปรับปรุงบำรุงดิน ปรับสมดุลและเพิ่มอากาศ และแก้ปัญหาหน้าดินแก่เกษตรกรได้ โดยเชื่อว่าหากโครงการดังกล่าวสำเร็จ คาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้เป็นกลางได้และเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับดินได้เป็นอย่างดี โดยโครงการมีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี