รมว.เกษตรฯ แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 และได้มีการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไปแล้ว และคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2566ได้มีมติรับรองผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ครบทุกเขตแล้วนั้น

ล่าสุดร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกร ที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกองค์กรเกษตรกรใน 4 ภูมิภาค เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ดังนี้
1. ภูมิภาคที่ 1 (ท้องที่จังหวัดภาคเหนือ) จำนวน 5 คน 1.นายรัฐภูมิ ขันสลี 2.นายไชยภร แย้มปั้น 3.นายนเรศ รัศมีจันทร์ 4.นายยุทธศักดิ์ ยารังษี 5.นายประสิทธิ์ บัวทอง

2. ภูมิภาคที่ 2 (ท้องที่จังหวัดภาคกลาง) จำนวน 4 คน 1.นายกิตติพล ตะพานแก้ว 2.นายเอนก น้อยแสง 3.นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล 4.นางนิสา คุ้มกอง

3. ภูมิภาคที่ 3 (ท้องที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 7 คน 1.นายศักดิ์ชาย พรหมโท 2.นางสาวภัคสุภรณ์ สวัสดิ์ศรี 3.นายจารึก บุญพิมพ์ 4.นายกุญชร สุธรรมวิจิตร 5.นายนิคม ฤทธิ์ศรีบุญ 6.นายสราวุธ ศุภรมย์ 7.นายเทอดรัฐ นาหัวนิล

4. ภูมิภาคที่ 4 (ท้องที่จังหวัดภาคใต้) จำนวน 4 คน
1.นายดรณ์ พุมมาลี 2.นายยูโช๊ะ อาเก๊ะ 3.นางพจมาน สุขอำไพจิตร 4.นายสมบูรณ์ จิตรเพ็ญ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา