ครม.แต่งตั้ง11ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกฟก.พร้อมลุยงานเพื่อเกษตรกรทันที

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร( กฟก.) กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีในการประชุมครั้งที่ 15/2566 เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯจำนวน 11 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภาค ราชการจำนวน 5 คน ได้แก่ นายภาสกร เลาหวณิช นายวิสมัญญา ทุลไธสงค์ นายกฤษภา พลสิทธิ์ นายสธนธร ดวงสอดศรี และนายชาญประเสริฐ พลชา และผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน จำนวน 6 คน ได้แก่ นายสวาท สุทธิอาคาร นายพัฒนา นุศรีอัน นายสุรชัย เบ้าจรรยา นายเกริกฤทธิ แจ้งพรมมา นายอัษฏางค์ สีหาราช และนายไตรฤกษ์ มือสันทัด

 

เลขาธิการ กฟก.กล่าวอีกว่า สำหรับคณะกรรมการฟองทุนฟื้นฟูฯมาจาก 3 ส่วน 1.จากการแต่งตั้งโดยตำแหน่ง 2.ผู้ทรงคุณวุฒิ และ3 ผู้แทนเกษตรกร โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรี มอบหมายเป็นประธาน มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และการฟื้นฟูอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกว่า 6.8 ล้านคนทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีอำนาจเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ  ในการบริหารกิจการกองทุน ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อเกษตรกร โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี และมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรรม โดยกรรมการทุกคนพร้อมทำงานทันที