ศูนย์ข้าวชุมชนบึงคล้าย-ชัยพัฒนา จ.พิษณุโลก เดินหน้าผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีมีคุณภาพสู่ชุมชน

กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว เดินหน้าสนับสนุนให้เกษตรกร และชาวนาทั่วประเทศ ได้มีมาตรการลดต้นทุนการทำนาและเพิ่มผลผลิตในการปลูกข้าวแต่ละฤดูกาล ด้วยการสนับสนุนเมล็ดข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพให้กับศูนย์ข้าวชุมชนทั่วประเทศ เพื่อนำไปต่อยอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยการที่มีเมล็ดข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สนับสนุนให้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ดีกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ด้อยคุณภาพ และไม่แข็งแรง เพราะไม่ต้องเสียงบประมาณไปกับการดูแลรักษาต้นข้าวมากนัก ทำให้ชาวนามีค่าใช้จ่ายในการทำนาน้อยลง แต่ได้ปริมาณข้าวต่อไร่มากกว่าเดิม

ศูนย์ข้าวชุมชนบึงคล้าย-ชัยพัฒนา ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เป็นอีกหนึ่งศูนย์ข้าวชุมชนที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพออกสู่ชุมชนและผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ข้าวดีมีคุณภาพ ได้กระจายไปยังเกษตรกรให้ได้มากที่สุด เพื่อเพิ่มผลผลิตและมีกำไรต่อการทำนาแต่ละฤดูกาล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ให้กับชาวนาในพื้นที่

นางวันดี เกตุทอง ประธานศูนย์ข้าวชุมชนบึงคล้าย-ชัยพัฒนา กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบึงคล้าย-ชัยพัฒนา ก่อตั้งเมื่อปี 2557 เดิมมีสมาชิกอยู่ 31 ราย ปัจจุบันปี 2565 มีสมาชิกทั้งหมด 47 ราย มีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 2 พันไร่ แบ่งเป็นข้าวที่ผลิตเพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธ์ และข้าวเพื่อบริโภค มีหน้าที่หลักในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีมีคุณภาพกระจายให้กับชุมชน ผู้สนใจทั่วไป สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวต่าง ๆ ที่สนใจ โดยเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งหมดได้รับรองมาตรฐานจากกรมการข้าว

“จุดแข็งของกลุ่มคือสมาชิกในกลุ่มมีความรัก ความสามัคคี และเคารพกติกาที่ร่วมกันสร้างขึ้นเป็นอย่างดี ทำให้การดำเนินงานของกลุ่มมีการพัฒนาตามลำดับ ส่วนรายได้จากการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวดีมีคุณภาพ ก็เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณ องค์ความรู้ และเทคโนโลยีจากกรมการข้าวและรัฐบาลเป็นอย่างดี โดยได้รับงบประมาณจำนวน 3 ล้านบาท ทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ โดยจะเดินหน้าผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวดีมีคุณภาพต่อไป เพื่อให้คนในชุมชนได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าว”ประธานศูนย์ข้าวชุมชนบึงคล้าย-ชัยพัฒนา กล่าว

สำหรับเทคโนโลยีที่กรมการข้าวให้การสนับสนุน ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ เครื่องคัดเมล็ด เครื่องกะเทาะเมล็ด เครื่องจักรเย็บกระสอบ เครื่องวัดความชื้น และกระสอบบรรจุข้าว รวมไปถึงการส่งเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้ทุกเมล็ดพันธุ์ ได้ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดและเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ได้คุณภาพจริง ๆ

อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล โดยกรมการข้าว ที่ต้องการให้ทุกเมล็ดพันธุ์ข้าวมีคุณภาพ เพื่อให้เกิดการลดต้นทุนในการทำนา และชาวนาได้ผลผลิตต่อไร่ในจำนวนที่มากขึ้น อันจะทำให้เกษตรกรและชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ที่มั่นคง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต