“ภูมิธรรม” ลุยแหล่งผลิตกาแฟน่าน เกษตรกรสมาชิก-ผู้บริหาร กฟก. ให้การต้อนรับ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 น.นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะลงพื้นที่จังหวัดน่าน เยี่ยมชมแหล่งผลิตกาแฟคุณภาพระดับพรีเมี่ยม ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว เป็นที่นิยมของคอกาแฟ ในพื้นที่ดอยแม่จริม อ.แม่จริม และดอยสวนยาหลวง อ.ท่าวังผา โดยเตรียมผลักดันขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) พร้อมส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าท้องถิ่น ในโอกาสนี้ นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.)นำผู้บริหาร และเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯให้การต้อนรับ พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดน่าน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า การผลักดันการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนผ่านการส่งเสริมสินค้าชุมชนท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ และได้หารือกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต และผู้ประกอบการค้ากาแฟใน จ.น่าน รวมไปถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้ากาแฟสู่อุตสาหกรรมตลาดกาแฟต่างประเทศ

สำหรับกาแฟน่าน ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของจังหวัดน่าน ปัจจุบันมีหลากหลายสายพันธุ์และเป็นที่ต้องการของตลาดกาแฟ เช่น กาแฟดอยสวนยาหลวง ที่ผลิตโดยศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านสันเจริญ ที่เป็นองค์กรเกษตรกรที่ กฟก สนับสนุนอาชีพ และเป็นองค์กรต้นแบบของ กฟก 1 ใน 14 องค์กรของจังหวัดน่าน กาแฟแม่จริม กาแฟมณีพฤกษ์ กาแฟสะเกี้ยง เป็นต้น เนื่องจากด้วยลักษณะสภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดน่านโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนกัน ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 800 – 1,600 เมตร ทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ประกอบกับ มีพื้นที่ป่าต้นน้ำขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และสภาพดินที่มีแร่ธาตุที่สำคัญสำหรับต้นกาแฟ ส่งผลทำให้ได้เมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์ความหอมเฉพาะตัว รสชาติเข้มข้น แตกต่างจากกาแฟแหล่งอื่น สำหรับจังหวัดน่าน มีพื้นที่ปลูกกาแฟที่สำคัญ ได้แก่ อำเภอแม่จริม อำเภอท่าวังผา อำเภอทุ่งช้าง อำเภอสองแคว อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอบ่อเกลือ จำนวนพื้นที่รวมกว่า 11,448 ไร่