กรมชลฯ เร่งสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง รองรับชาวชัยภูมิ กว่า 5,145 ครัวเรือน

กรมชลประทาน เร่งก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 71 มุ่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมให้กับราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน สนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่ราบภูเขียว  ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ ให้มีน้ำทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง รวมไปถึงมีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี มีความจุเก็บกักประมาณ 46.90 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีความคืบหน้างานก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 71 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2569

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำให้พื้นที่รับประโยชน์ในฤดูฝนได้ประมาณ 40,000 ไร่ และในฤดูแล้งกว่า 8,000 ไร่ เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้กับราษฎร อ.หนองบัวแดง และ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ และพื้นที่ใกล้เคียง รวมประมาณ 5,145 ครัวเรือน ส่งน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ ในลำน้ำชีและลำน้ำสาขา ตลอดจนเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต