กรมชลฯ ส่งเครื่องสูบน้ำช่วยเกษตรกรสู้ภัยแล้ง

กรมชลประทาน เดินหน้าส่งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เข้าช่วยเหลือเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล และ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกล ร่วมกับโครงการชลประทานในพื้นที่ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้เกษตรกรได้เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง อาทิ จังหวัดปทุมธานี ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 12 นิ้ว บริเวณประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 6 ซ้าย ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จำนวน 1 เครื่อง บริเวณประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 7 ซ้าย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จำนวน 1 เครื่อง และบริเวณประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 8 ซ้าย ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง

จังหวัดนครนายก ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณ หมู่ที่ 11 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดตั้งเครื่องเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง บริเวณบ้านเหมืองนายลับหมู่ที่ 5 ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดพัทลุง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 3 เครื่อง บริเวณ หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง และจังหวัดนราธิวาส ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่องบริเวณคลองระบายน้ำสาย 2 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อลดผลกระทบและป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำตลอดช่วงฤดูแล้ง พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่เป้าหมายได้อย่างทั่วถึง หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460