กรมชลฯ รุก 6 แนวทาง รองรับสถานการณ์ภัยแล้ง-ฝนทิ้งช่วงปี 67

จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม. ) เห็นชอบมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เดินหน้าบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับมือได้ทันต่อสถานการณ์ ประกอบด้วย มาตรการ 3 ด้าน คือ 1.ด้านน้ำต้นทุน (Supply) 2.ความต้องการใช้น้ำ (Demand) และ 3.การบริหารจัดการ (Management)

ดังนั้นกรมชลประทาน จึงดำเนินการ 6 แนวทาง เพื่อรองรับมาตรการดังกล่าว และบริหารจัดการน้ำแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกทุกฝ่าย ได้แก่ 1. บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำ โดยควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ และเพียงพอต่อความต้องการ 2. จัดหาแหล่งน้ำสำรอง และเตรียมพื้นที่สำรองน้ำ ในกรณีเสี่ยงภัยแล้ง 3. ตรวจสอบความต้องการ วิเคราะห์ ประเมินความต้องการใช้น้ำทุกกิจกรรมตามลำดับความสำคัญ

4.จัดสรรตามกิจกรรมหลัก และจัดสรรน้ำตามลำดับความสำคัญ ของกิจกรรมการใช้น้ำ 5. สำรองน้ำเก็บกักไว้ต้นฤดูฝน กรณีฝนทิ้งช่วงต้นฤดูฝน และ 6. ติดตาม ประเมินผลและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ