กรมชลฯ จับมือหลายหน่วยงาน แก้ไขปัญหาบ้านมั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวคลองเปรมฯ

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่กลุ่มหลักหกรักษ์คลองเปรมประชากร และประชาชน ได้ร้องเรียนปัญหาการสร้างบ้านมั่นคง และการถมคลองเปรมประชากร นั้น สำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น กรมชลประทานได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมติที่ประชุม เห็นควรให้มีการขยายถนนเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร พร้อมปรับรูปแบบการก่อสร้างบ้านมั่นคงในเฟสต่อไป จากเดิม 2 แถว ให้เหลือเพียง 1 แถว เพื่อเพิ่มความกว้างของคลองเปรมประชากร ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ชี้แจงข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในคลองเปรมฯ  ให้แก่คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลและน้ำประปาทั้งระบบในคณะกรรมาธิการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สภาผู้แทนราษฎร ทราบแล้ว

ในส่วนของการดำเนินโครงการก่อสร้างตามแผนแม่บทฯ เฟส 2 นั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการชะลอโครงการ
ทั้งในส่วนของการก่อสร้างบ้านมั่นคง และการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือร่วมกัน ในการทบทวนและหาทางออก เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด สำหรับพื้นที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน ซึ่งอยู่ในแผนการดำเนินโครงการฯ เฟส 2 นั้น ยังไม่ได้ส่งคืนให้กรมธนารักษ์แต่อย่างใด

อนึ่ง โครงการก่อสร้างบ้านมั่นคง คลองเปรมประชากร และเขื่อนป้องกันตลิ่ง เป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนริมคลองมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน ตามนโยบายของรัฐบาล และร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์