กรมชลฯ เร่งฟื้นฟูเวียงหนองหล่ม เพิ่มพื้นที่เก็บน้ำให้ชาวเชียงราย

นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน อยู่ระหว่างการฟื้นฟูเวียงหนองหล่ม ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 14,091 ไร่ ในเขต อ.แม่จัน และ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยเป็นการขุดลอกตะกอนดินประมาณ 2,500 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำ สนับการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ทั้งการอุปโภคบริโภค การเกษตร และปศุสัตว์ ได้อย่างเพียงพอ ปัจจุบันขุดลอกตะกอนดินไปแล้วประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม. )จากแผน 12 ล้าน ลบ.ม. และกำลังดำเนินการในส่วนที่เหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพื้นที่การกับน้ำเป็น 20 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันเก็บได้เพียง 8 ล้าน ลบ.ม.

กรมชลประทาน ยังได้วางแผนช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงควาย ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่ โดยปรับพื้นที่แหล่งน้ำให้มีความลาดเอียง เพื่อให้ควายสามารถเดินขึ้น–ลงแหล่งน้ำได้ และเปิดทางเดินเข้าสู่แหล่งอาหารได้อย่างสะดวก พร้อมวางแผนปลูกพืชอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างโครงการชลประทานเชียงราย ปศุสัตว์จังหวัด และเทศบาลจันจว้า โดยระยะ 1 จะปลูกหญ้า ประมาณ 50 ไร่ และระยะที่ 2 จะปลูกเพิ่มอีก 400 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับควายในระยาวอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน และเทศบาลตำบลจันจว้า ได้ร่วมกันมอบหญ้าแห้งสำรองให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงควายบริเวณเวียงหนองหล่ม จำนวน 8,000 กิโลกรัม เพื่อเป็นคลังเสบียงอาหารการดูแลสัตว์เลี้ยงต่อไป