เลขาธิการ กฟก. ร่วมประชุมส่วนราชการสังกัด ก.เกษตรฯ เตรียมชี้แจงร่างงบ 67 ต่อสภาฯ

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมประชุมร่วมกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดี เลขาธิการ หัวหน้าส่วนราขการ และผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ในกำกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เสนองบประมาณผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 22 หน่วยงาน เพื่อเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงในการพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2567 วาระ 2-3 สภาผู้แทนราษฎร ในระหว่างวันพุธที่ 20 และวันพฤหัสบดีที่21 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุม 401 (พอร์รูม)อาคารรัฐสภา 1 สภาผู้แทนราษฎร