กรมชลฯ ส่งน้ำจาก “เขื่อนมูลบน-ลำแซะ” ช่วยผลิตน้ำประปาโคราช

กรมชลประทาน โดยศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ เปิดเผยว่า สำนักงานชลประทานที่ 8 ได้เริ่มส่งน้ำช่วยเหลือการผลิตน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยจะใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำมูลบนและอ่างเก็บน้ำลำแซะ รวมปริมาณน้ำ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)ซึ่งปริมาณน้ำนี้ จะส่งน้ำผ่านลงสู่ลำน้ำมูลไปยังจุดสูบน้ำของสถานีผลิตน้ำประปาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเก็บกักน้ำสำรองไว้ในสระพักเก็บน้ำ สำหรับใช้ในการผลิตประปาในพื้นที่ ทั้งนี้ การส่งน้ำไปยังพื้นที่เป้าหมาย จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กำกับและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าปริมาณน้ำดังกล่าวจะไหลได้อย่างสะดวกและเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้

ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำมูลบน มีปริมาณน้ำใช้การ 60 ล้าน ลบ.ม. หรือ 45 % ของน้ำใช้การได้ ส่วนอ่างเก็บน้ำลำแซะ มีปริมาณน้ำใช้การ 114 ล้าน ลบ.ม. หรือ 42 % ของน้ำใช้การได้ ซึ่งภาพรวมปริมาณน้ำถือว่าเพียงพอใช้ตามมาตรการที่กำหนดในช่วงฤดูแล้งนี้ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจใช้ทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด