กรมชลฯ เร่งผุดทำนบรองรับน้ำฝน หวังแก้ปัญหาแล้งซ้ำซากให้ชาวราชบุรี

วันนี้(13 พ.ค.67) สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ได้นำเครื่องจักรกลหนัก เข้าดำเนินการก่อสร้างทำนบชั่วคราว พร้อมขุดลอกลำน้ำ บริเวณตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้ เนื่องจากยังไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนที่เพียงพอ ตามการสั่งการของ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและพบปะเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี เมื่อวานนี้(12 พ.ค.)

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามความก้าวหน้าโครงการทำนบดินพุส้มป่อย พร้อมอาคารประกอบ และพบปะรับฟังปัญหาจากพี่น้องเกษตรกร ที่สำนักงานเทศบาลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ โดยมี นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิต ผู้อำนวยการสํานักงานชลประทานที่ 13 และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

สำหรับโครงการทำนบดินพุส้มป่อย พร้อมอาคารประกอบ มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน ความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก 100,000 ลบ.ม. พร้อมระบบส่งน้ำ และอาคารบังคับน้ำลงสระเก็บน้ำ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนชาวตำบลทุ่งหลวง ที่ประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่นอกเขตชลประทาน และไม่มีแหล่งเก็บน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง หากโครงการฯแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ 11 ตำบลทุ่งหลวง ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้เพิ่มขึ้นประมาณ 200 ไร่ และยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อให้เทศบาลตำบลทุ่งหลวงจัดทำระบบน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อีกด้วย

ในการนี้ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตร ให้กับตัวแทนเกษตรกร จำนวน 100 ราย พร้อมมอบหมายให้กรมชลประทาน นำรถบรรทุกน้ำสนับสนุนน้ำแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค พร้อมนำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เข้าขุดลอกคูคลองเปิดทางน้ำเพื่อช่วยบรรเทาภัยแล้ง ตลอดจนให้เร่งดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวตำบลทุ่งหลวงอย่างยั่งยืนต่อไป