บอร์ด กฟก. อนุมัติกรอบงบฯปี 67 กว่า 1,391 ล้านบาท พร้อมตั้งอนุกรรมการฯ คุมการใช้เงิน

รองนายกฯ ภูมิธรรม ประชุมบอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ อนุมัติกรอบงบประมาณปี 67 กว่า 1,391 ล้านบาท พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่าที่สุด

วันที่ 12 มิ.ย.67 ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ได้นำเสนอวาระที่สำคัญต่อที่ประชุมดังนี้

วาระเพื่อทราบ สำนักงานได้รายงานการจัดทำระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของกรรมการ เลขาธิการ ผู้ปฏิบัติงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2567 และรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง

วาระเพื่อพิจารณา ที่ประชุมเห็นชอบกรอบและแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วงเงินรวม 1,391,798,851 บาท และให้สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ และผู้แทนเกษตรกร 20 คน เป็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรอบงบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจ โดยให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน และให้รายงานผลก่อนใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้

เห็นชอบให้คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ตามอำนาจหน้าที่ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้ ระหว่างวันที่ 26 ต.ค. 2566 ถึง 30 เม.ย. 2567 จำนวน 6,898 ราย 17,064 บัญชี มูลหนี้ 4,865,410,882.60 บาท

เห็นชอบรายชื่อเกษตรกรที่เป็นหนี้ NPA (เพิ่มเติม) และอนุมัติซื้อทรัพย์ NPA คืนให้เกษตรกรจำนวน 77 ราย จำนวนทรัพย์สิน 98 แปลง ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 123,195,881 บาท

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ โดยมีมติเห็นชอบการเพิ่มรายชื่อเกษตรกรเพื่อทดแทนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิก กฟก. ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2565 และ วันที่ 14 มี.ค. 2566 และเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการมีส่วนร่วมและติดตามมติคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร