“ธรรมนัส” เปิดงานพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

วันนี้(17 มิ.ย.67) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานโครงการ “พัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืนฯ” ณ จุดชมวิวรถไฟลอยน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี พร้อมถ่ายทอดสดพิธีเปิดและกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ 28 จังหวัด ภายในงานประกอบด้วย การจัดกิจกรรม งานขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  โดยกรมชลประทาน พื้นที่ขุดลอกขนาด 100 ไร่ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้ 1,300,000 ลบ.ม. เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้ราษฎรกว่า 600 ครัวเรือน ในพื้นที่หมู่ที่ 2,3 และหมู่ที่ 4 ต.โคกสลุง อ.พัฒนานิคม ได้มีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี ทั้งยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวช่วงฤดูฝนได้อีก 300 ไร่

 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานบูรณาการ 15 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ นิทรรศการเฉลิมชนม์ 72 พรรษาสายน้ำแห่งพระเมตตาสู่สายธารแห่งแผ่นดิน นิทรรศการข้าวยั่งยืนและการบริหารจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งในนาข้าว นิทรรศการแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ และนิทรรศการบูรณาการจาก 4 กระทรวงที่ร่วมโครงการฯ อาทิ นิทรรศการบทบาทของกระทรวงกลาโหมในการพัฒนาสายน้ำอย่างยั่งยืน จากกระทรวงกลาโหม นิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จากกระทรวงมหาดไทย นิทรรศการ การขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ จากกระทรวงยุติธรรม และนิทรรศการน้ำพระทัย ดั่งสายน้ำ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกิจกรรมแจกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางพารา แจกพันธุ์ปลา 100,000 ตัว แจกพันธุ์ไม้และพันธุ์ข้าวพระราชทานจากงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ เป็นต้น

 

 

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เกิดจากในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2567 นี้ นับเป็นมหามงคลสมัย ที่พสกนิกร ชาวไทย จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการน้อมนำพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ในพระราชกรณียกิจของพระองค์

รัฐบาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบูรณาการภายใต้ความร่วมมือจากอีก 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมน้อมนำพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้ชื่องาน โครงการ “พัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” ซึ่งเป็น 1 ใน 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในนามรัฐบาล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ด้วยการพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของประชาชน