กรมส่งเสริมการเกษตร ผนึกกำลัง มข.-ธ.ก.ส.-สศ.มข. เซ็น MOU

ลุยพัฒนาภาคเกษตรไทยไม่หยุด ผนึกกำลัง มข.-ธ.ก.ส.-สศ.มข. เซ็น MOU สร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม

 
 

ผนึกกำลัง มข.-ธ.ก.ส.-สศ.มข. เซ็น MOU

 

วันนี้ ( 27 พ.ค. 65) เวลา 9.00 น. กรมส่งเสริมการเกษตร โดย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ( MOU ) ทางวิชาการจำนวน 2 ฉบับ ประกอบด้วย หนึ่ง การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร (กสก.) กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) โดย รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สอง การลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดย นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น (สศ.มข.) โดยนายมรกต พิธรัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วย การพัฒนาวิชาการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร ถือเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องที่มีมาตั้งแต่ปี 2561 โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมพัฒนาทางวิชาการร่วมกันด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร โดยร่วมทำวิจัย ในหัวข้อเรื่องที่จะใช้แก้ปัญหาทางการเกษตร พร้อมทั้ง ขยายผลโครงการวิจัยทางด้านการเกษตรที่มีศักยภาพสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตร พัฒนาบุคลากร และเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรควบคู่ไปกับการพัฒนาวิชาการด้านการเกษตร

 
 

“ทั้งนี้ สำหรับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร จะมีหน้าที่สนับสนุนบุคลากรและทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่พร้อมใช้ไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ขณะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน้าที่สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ และผลงานวิจัยที่มีความเห็นร่วมกันซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำไปถ่ายทอดแก่เกษตรกร”

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วย การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเป้าหมายเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน

ด้วยเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมยั่งยืน พร้อมทั้ง ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ตลอดจน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ชุมชน