กฟก. ยกชัยนาท ต้นแบบธนาคารน้ำใต้ดิน -ทำนาได้ข้าวเกิน 1 ตันต่อไร่

กองทุนฟื้นฟู ฯ หารือคณะทำงานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ดันชัยนาทโมเดลศึกษาธนาคารน้ำใต้ดิน  พร้อมนำนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตข้าวหนึ่งไร่ได้เกิน 1 ตัน พลิกฟื้นอาชีพให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืน

วันที่ 26 มิ.ย.67 ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสุรชัย เบ้าจรรยา ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หารือกับนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และคณะทำงาน โดยมีคณะกรรมการบริหาร รองเลขาธิการ ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วนและพนักงานสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเข้าร่วมหารือ

สำหรับประเด็นที่มีการหารือ คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานและนำเสนอการกำหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผลรวดเร็ว รวมทั้งให้มีผลเชิงบวกในขอบข่ายของเกษตรกรทั่วประเทศ พร้อมได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานกองทุน แบ่งออกเป็น 8 ประเด็น ประกอบด้วย ดินดี น้ำดี มีสายพันธุ์ ยืนยันราคา จัดหาแหล่งทุน หนุนนำนวัตกรรม หาที่ดินกรรมสิทธิ์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายพืชเศรษฐกิจที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต สร้างพื้นที่โมเดลและแปลงสาธิตให้กับองค์กรเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งพืชเศรษฐกิจออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง และยางพารา

เบื้องต้นที่ประชุมได้มีการนำเสนอถึงปัญหาของเกษตรกรที่ประสบในแต่ละพื้นที่เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยให้พื้นที่จังหวัดชัยนาทเป็นโมเดล ด้านธนาคารน้ำใต้ดิน และการทำนาข้าวที่ได้ผลผลิตเกิน 1 ตัน เป็นที่แรก ซึ่งจะมีการลงพื้นที่เพื่อดูข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อไป