กรมชลฯ ขยายผลองค์ความรู้แก่เกษตรกร ด้านการใช้น้ำในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันนี้ (4 ก.ค. 67) ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรการดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้โครงการขยายผลเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรขององค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28  กรกฎาคม 2567 โดยมี นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายสิงหา ผจงกิจการ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 นายสรรรัตน์ ปวริญญานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ นายสรายุทธ ม่วงทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว

สำหรับโครงการอบรมหลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยกรมชลประทาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มความรู้ในการทำการเกษตรแก่เกษตรกรสมาชิกองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ใช้น้ำจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อันเป็นแหล่งน้ำที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้ก่อสร้างขึ้น จำนวน 72 โครงการ โครงการละ 10 ครอบครัว รวม 720 ครอบครัว เพื่อนำไปขยายผลเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตร ตลอดจนมอบตัวอย่างปัจจัยการผลิต และนำความรู้จากกิจกรรมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานไปปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง สามารถต่อยอดขยายผลความรู้สู่ชุมชน ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น สำหรับการจัดฝึกอบรมหลักสูตรฯดังกล่าว จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 110 คน

จากนั้น นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังบ้านนายเสงี่ยม วงศ์สีดา (เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมฯ รุ่นที่ 1) เพื่อเยี่ยมชมและติดตามการขยายผลจากการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง ทั้งนี้นายเสงี่ยม ตัวแทนเกษตรกรได้ กล่าวขอบคุณอธิบดีกรมชลประทาน ที่จัดโครงการอบรมฯ ให้ความรู้และมอบปัจจัยการผลิต จนสามารถนำมาพัฒนาและต่อยอดการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง อีกทั้งเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรรายอื่นในพื้นที่ด้วย