งานส่งเสริมปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนนาปรัง “ฟักทองเงินล้าน@สุพรรณบุรี”

กรมส่งเสริมการเกษตรสุดเจ๋ง งานส่งเสริมปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนนาปรัง “ฟักทองเงินล้าน@สุพรรณบุรี” ผ่านประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ปี 65

 
 

ฟักทองเงินล้าน@สุพรรณบุรี

 

กรมส่งเสริมการเกษตรนำผลงานโครงการฟักทองเงินล้าน@สุพรรณบุรี สมัครเข้ารับการพิจารณาและตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่มีผลงานหรือโครงการเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถเป็นต้นแบบเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และสังคมในการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นสำคัญ เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาในระดับชาติต่อไป และจากที่คณะกรรมการพิจารณาและตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี 2565 ดำเนินการตรวจประเมินแล้ว ได้มิติให้ “ฟักทองเงินล้าน@สุพรรณบุรี” ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ เป็นที่เรียบร้อย

 

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากที่เกษตรกรที่ทำนาในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเฉพาะที่ข้าวนาปรัง จึงมักประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอแทบทุกปี ดังนั้นสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จึงกำหนดแนวทางส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่ใช้น้ำน้อยกว่าการปลูกข้าวนาปรัง และมีการดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก รวมทั้งก่อให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่าการทำนาปรัง ด้วยการส่งเสริมการปลูกฟักทองทดแทนการปลูกพืชหลังนา โดยเรียกว่า Model “ฟักทองเงินล้าน@สุพรรณบุรี”

 
 

ซึ่งขับเคลื่อนภายใต้การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ตามแนวทางของ PDCA ประกอบด้วย หนึ่ง การเตรียมการ (Plan) ได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจด้วยการจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ สอง การขับเคลื่อนการดำเนินงาน : (Do) ได้สร้างความรู้ความเข้าใจถึงประเด็นความต้องการ และการสร้างแรงจูงใจ โดยจัดเวทีสร้างความเข้าใจ หรือ Workshop ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ พร้อมใช้กระบวนการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์สร้างรายได้ 100 ล้าน ภายใต้ภารกิจการเพิ่มพื้นที่การปลูกฟักทอง เพื่อลดพื้นที่นาปรังไม่น้อยกว่า 2,500 ไร่

 

“ฟักทองเงินล้าน@สุพรรณบุรี สามารถนำไปขยายผลให้เกิดการพัฒนาได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเปลี่ยนพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่อื่นได้ เนื่องจากเป็น MODEL ในการทำงานเดียวกัน เช่น การขยายสู่การปลูกพริก ผัก ข้าวโพด หรือพืชใช้น้ำน้อยอื่น โดย เป็นรูปแบบการทำงานที่สามารถนำไปขยายผลสู่พืชเศรษฐกิจทางเลือกอื่นได้ และนี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จของกรมส่งเสริมการเกษตรที่มุ่งมั่นทุ่มเทการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แนวคิด DOAE Next Step ขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรวิถีใหม่”รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว