กรมตรวจบัญชีสหกรณ์MOUกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นถ่ายทอดความรู้ทำบัญชีสู่ชุมชน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จับมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุกโครงการชุมชนคนทำบัญชี ถ่ายทอดความรู้การทำบัญชีให้ประชาชน ขับเคลื่อนผ่านครูบัญชีอาสาทั่วประเทศ ตั้งเป้ามีประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า 7 หมื่นราย

 

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวถึงการดำเนินโครงการ “ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” หลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมาว่า โครงการดังกล่าว เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้พัฒนาศักยภาพในการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการวางแผนการใช้จ่าย ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ทำให้เกิดการออมและการลงทุน ตลอดจนส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต การเงินและอาชีพ สร้างความตระหนักรู้เรื่องความสำคัญของการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และการนำข้อมูลจากการบันทึกบัญชีมาปรับใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในชุมชนพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกอำเภอทั่วประเทศโดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ วันที่ 21 กรกฎาคม-5 ธันวาคม 2565

“ในส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรามีหน้าที่ในการกำหนดหลักสูตร จัดวิทยากรในการสอน ขับเคลื่อนผ่านครูบัญชีอาสา จำนวน 7,363 คน ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย มีเป้าหมายทั้งสิ้นในทุกอำเภอ ๆ ละ3 อปท.หรือ 3 ท้องถิ่นเป็นอย่างน้อย ต้องการให้พี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการเรียนทำบัญชีท้องถิ่นละ 10-30 ราย ตั้งเป้าหมายมีประชาชนเข้ารับการอบรม 7 หมื่นราย ส่วนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ และการติดตามประเมินผล จะมีท้องถิ่นจังหวัดร่วมประเมินผลโครงการกับสหกรณ์จังหวัด”นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว

อำพันธุ์ เวฬุตันติ

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์