กรมชลฯผุดอ่างเก็บน้ำทับรั้ง แหล่งสำรองน้ำแห่งใหม่เพื่อชาวโคราช

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึงการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำทับรั้ง พร้อมระบบส่งน้ำ ในตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ที่สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 4.1 ล้านลูกบาศก์เมตรว่า โครงการฯได้ดำเนินการเสร็จแล้ว มีระยะเวลาก่อสร้างรวม 4 ปี(พ.ศ. 2562 – 2566)  เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนแห่งใหม่ให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่

       

ปัจจุบันสามารถส่งน้ำสนับสนุนในพื้นที่ตำบลหนองแวง และตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้สำหรับการอุปโภค บริโภค การเกษตร และการปศุสัตว์ ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 4,000 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 430 ครัวเรือน ช่วยสร้างรายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้มากขึ้น ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต