กสก.ชวนเกษตรกรรับความรู้เกี่ยวกับยางพาราที่ศูนย์พัฒนาปลวกแดงฯจ.ระยอง

นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะหน่วยงานหลักซึ่งมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะปลูกพืชแก่เกษตรกร ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการผลิตพืชพันธุ์นานาชนิดอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคและใช้ประโยชน์จากพืชในการดำรงชีวิตของทั้งมนุษย์และสัตว์ โดยหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการขับเคลื่อนงานตามโครงการพระราชดำริ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการประกอบอาชีพการเกษตรอย่างครอบคลุมทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง การจัดการพื้นที่เกษตร จัดทำบัญชีครัวเรือน และสหกรณ์การเกษตร ภายใต้ความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านพืชสวน จัดตั้งฐานเรียนรู้ด้านพืชสวนภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงฯ ซึ่งรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชสวนหลากหลายชนิด โดยเฉพาะยางพารา ที่เป็นพืชอุตสาหกรรมสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมของประเทศไทย เนื่องจากยางพาราเป็นพืชอายุยืนกว่า 20 ปี สามารถปลูกพืชชนิดอื่นแซมสวนได้ ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และไทยยังเป็นผู้ส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นอันดับ 1 ของโลกด้วย

สำหรับจังหวัดระยองถือเป็นแหล่งผลิตยางพาราที่สำคัญของภาคตะวันออก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ได้ดำเนินการศึกษาสายพันธุ์ยางพาราที่เหมาะสมกับพื้นที่และให้ผลผลิตคุ้มค่าจากพันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นยางชั้น 1 อาทิ พันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 (RRIT 251) อาร์อาร์ไอเอ็ม 600 (RRIM 600) และนำมาขยายผลจัดตั้งเป็น “จุดเรียนรู้ยางพารา” เพื่อเป็นแปลงสาธิตและฝึกทักษะแก่เกษตรกรที่สนใจ โดยจัดทำหลักสูตรการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกทักษะจำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย การกรีดยางพารา การผลิตยางพาราชำถุงแบบเพาะเมล็ดและติดตาในถุง การสร้างแปลงแม่พันธุ์กิ่งตายางพันธุ์ดี และการปลูกพืชแซมในสวนยางพารา ตลอดจนมีการผลิตกิ่งพันธุ์ยางพาราคุณภาพให้บริการแก่เกษตรกรผู้สนใจในราคามาตรฐานตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด เพื่อช่วยลดต้นทุนแก่เกษตรกรในการนำไปต่อยอดการประกอบอาชีพการเกษตร และสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมการฝึกอบรมตามหลักสูตรของศูนย์ฯ จะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตต้นแบบฟรี สำหรับนำไปต่อยอดการพัฒนาอาชีพอีกด้วย

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรเกือบพันครัวเรือนในพื้นที่อำเภอเป้าหมาย ได้แก่ อำเภอปลวกแดง บ้านค่าย นิคมพัฒนา และอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดระยอง เดินทางไปเข้าเยี่ยมชม และรับความรู้จากศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง ฯ รวมทั้งนำพันธุ์ยางพาราคุณภาพจากศูนย์ไปเพาะขยายสร้างเป็นแปลงแม่พันธุ์กิ่งยางพารา และจำหน่ายกิ่งพันธุ์ยางพาราคุณภาพให้แก่เกษตรกรในชุมชนและเกษตรกรที่สนใจนำกิ่งพันธุ์ยางพาราชั้นดีไปเพาะปลูกด้วย ทำให้เกษตรกรรายย่อยสามารถสร้างรายได้หลังหักต้นทุนการผลิตเฉลี่ยปีละ 150,000 บาทต่อปีต่อราย เกษตรกรรายใหญ่เฉลี่ยปีละ 1,400,000 บาทต่อปีต่อราย สร้างความสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ชุมชน ลดปัญหาแรงงานย้ายถิ่นฐาน จนเกิดการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตกล้าพันธุ์ยางพาราชำถุงขึ้น เช่น กลุ่มผู้ผลิตกล้าพันธุ์ยางพาราชำถุงดอกกราย จำนวนสมาชิก 80 ราย สามารถผลิตกล้าพันธุ์ยางพาราชำถุงได้ เฉลี่ย 5,000,000 ต้นต่อปี เกิดเงินหมุนเวียนกว่า 20 – 30 ล้านบาทต่อปี ทำให้ปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตกล้าพันธุ์ยางพาราชำถุงที่สำคัญของภาคตะวันออก

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป และเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่สนใจ สามารถเข้าไปศึกษาดูงานที่จุดเรียนรู้ยางพารา หรือติดต่อซื้อพันธุ์ยางพาราคุณภาพในราคาย่อมเยาว์ได้ที่ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0 3802 7915 ในวันและเวลาราชการ