ต่อใบขับขี่ 2567 ไม่ต้องจองคิว Walk In ได้เลย

การต่ออายุใบขับขี่ เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นการยืนยันว่าผู้ขับขี่ยังคงมีความสามารถในการขับรถอย่างปลอดภัย โดยใบขับขี่ในประเทศไทยมีอายุ 5 ปี สำหรับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และ 2 ปี สำหรับใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล หากใบขับขี่หมดอายุแล้ว ถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการขับรถตามกฎหมาย

นอกจากนี้ การต่ออายุใบขับขี่ยังช่วยให้ผู้ขับขี่ได้รับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและทดสอบภาคทฤษฎี ซึ่งจะช่วยย้ำเตือนให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงกฎจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน

ดังนั้น ผู้ขับขี่ควรต่ออายุใบขับขี่ก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้มีเวลาเตรียมเอกสารและจองคิวต่อใบขับขี่ได้ทันเวลา

เอกสารที่ต้องเตรียมในการต่อใบขับขี่ 2567

 • ใบขับขี่เดิมที่ยังไม่หมดอายุ
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • ใบรับรองแพทย์

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่ 2567

 1. เตรียมเอกสาร
 2. การต่อใบขับขี่ 2567 สามารถทำได้ทั้งการจองคิวล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ หรือ Walk In เลยแบบไม่ต้องจองคิว
  • การจองคิวล่วงหน้า
   สามารถจองคิวผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก (https://eservice.dlt.go.th/) หรือแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เลือกประเภทบริการเป็น “ใบอนุญาต” จากนั้นเลือกประเภทใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุ เลือกประเภทเข้ารับบริการเป็น “ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ” เลือกประเภทยานพาหนะ และกรอกข้อมูลใบขับขี่ปัจจุบัน วันหมดอายุ ชนิดรถ กรณีใบขับขี่สูญหายหรือไม่ทราบวันหมดอายุหรือใช้หนังสือรับรองการอบรม ให้เลือกช่อง “ใบอนุญาตขับรถสูญหาย / ไม่ทราบวันหมดอายุ / ใช้หนังสือรับรองการอบรม”

   อ่านเพิ่มเติม:
   จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ dlt.go.th
   จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue

  • Walk In เลยแบบไม่ต้องจองคิว
   สามารถ Walk In เลยแบบไม่ต้องจองคิว ณ สำนักงานขนส่ง ในพื้นที่ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-15.30 น.

   *** ให้บริการผู้ที่จองคิวล่วงหน้า เป็นอันดับแรก ส่วนผู้ที่ Walk In จะได้รับบริการในลำดับถัดไป ***

 3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  เมื่อถึงวันนัดหมาย ให้เดินทางไปยังสำนักงานขนส่งในพื้นที่ที่สะดวก เพื่อทำการตรวจวัดสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่ ทดสอบการมองเห็นสี สายตาทางลึก สายตาทางกว้าง และทดสอบปฎิกิริยาของเท้า
 4. อบรมภาคทฤษฎี
  สามารถอบรมภาคทฤษฎีผ่านระบบ DLT eLearning หรือเรียนที่สำนักงานขนส่งในพื้นที่

  อ่านเพิ่มเติม: อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2567 ผ่านเว็บไซต์ DLT e-Learning เสร็จภายใน 1 ชั่วโมง

 5. ทดสอบภาคปฏิบัติ
  เมื่ออบรมภาคทฤษฎีแล้ว จะต้องทำการทดสอบภาคปฏิบัติ
 6. ชำระค่าธรรมเนียม
  • ค่าธรรมเนียมในการต่อใบขับขี่ 2567 มีดังนี้
   • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี 505 บาท
   • ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล 2 ปี 255 บาท
   • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี 205 บาท
   • ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 2 ปี 105 บาท

คำแนะนำ

 • ควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 • ควรศึกษาข้อสอบก่อนเข้าทดสอบข้อเขียน
 • ควรฝึกขับรถมาก่อนเข้าทดสอบขับรถ

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ 1584 สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 หมายเลขโทรศัพท์ 02-415-7337