“เมืองโบราณศรีเทพ” มรดกโลกแห่งใหม่ของไทย

ประเทศไทยของ มีมรดกโลกเพิ่มขึ้นอีกแห่ง คือ “เมืองโบราณศรีเทพ” ที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในวันที่ 19 กันยายน 2566 โดยเป็นมรดกโลกแห่งที่ 7 ของไทย และเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่ 4 ของไทย

“เมืองโบราณศรีเทพ” ตั้งอยู่ในเขตอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่มีหลักฐานการอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย จากหลักฐานทางโบราณคดี และงานศิลปกรรมที่มีอยู่ แสดงให้เห็นว่าเมืองโบราณแห่งนี้มีการรับอารยรรมจากภายนอก ทั้งจากอินเดีย เขมร และวัฒนธรรมทวารวดีแหล่งอื่นๆ จนเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ในพื้นที่ของเมืองโบราณศรีเทพ มีโบราณสถานอยู่หลายแห่ง จุดสำคัญคือ “โบราณสถานเขาคลังใน” เป็นตัวอย่างของศาสนาสถานในพุทธศาสนา นิกายเถรวาท ในวัฒนธรรมทวารวดี ที่มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 ศิลปกรรมที่สำคัญของเขาคลังใน ได้แก่ งานประดับประติมากรรมพลแบกรูปคนแคระรอบฐานเขาคลังใน ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากที่พบที่อื่น คือ พลแบกไม่ได้มีเพียงเศียรคนเพียงอย่างเดียว ยังมีเศียรเป็นรูปสัตว์ เช่น สิงห์ ช้าง ลิง และควาย รวมถึงยังมีการแสดงสีหน้าที่แตกต่างกันออกไปด้วย
“โบราณสถานปรางค์ศรีเทพ”เป็นโบราณสถานในศิลปะสมัยบาปวน – นครวัด ในวัฒนธรรมเขมร มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 16 – ต้นพุทธศตวรรษที่ 17 ปรางค์ประธานเป็นปราสาทอิฐขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง ซึ่งตั้งอยู่บนฐานไพทีที่ยกสูงจากระดับพื้นดินทั่วไป 1 เมตร ลักษณะของปรางค์สร้างด้วยอิฐและศิลา หันหน้าไปทางทิศตะวันตก สัมพันธ์กับที่ตั้งเขาถมอรัตน์

“โบราณสถานปรางค์สองพี่น้อง” 

ปราสาทประธานมีขนาดใหญ่กว่าปราสาททางด้านซ้าย ซึ่งที่ปราสาททางด้านซ้ายนั้นมีทับหลังที่มีจำหลักเป็นรูปพระอิศวรอุ้มนางปารพตี ประทับนั่งอยู่เหนือโคอศุภราช ซึ่งลักษณะของทับหลังและเสาประดับกรอบประตูเป็นสิ่งกำหนดอายุของปรางค์ ซึ่งอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เป็นศิลปะขอมแบบบาปวนต่อนครวัดด้านนอกเมืองศรีเทพออกไปทางทิศเหนือ ราว 2 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของ “โบราณสถานเขาคลังนอก” สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่และมีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในวัฒนธรรมทวารวดี ตัวฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก่อด้วยศิลาแลง มีบันไดขึ้นทั้ง 4 ทิศ ล้อมรอบด้วยเจดีย์บริวารประจำทิศ 4 ด้าน ด้านละ 3 ชั้น

และทางทิศตะวันตกของเมืองโบราณศรีเทพ ห่างออกไปประมาณ 15 กิโลเมตร มีภูเขาสูงที่ชื่อว่า “เขาถมอรัตน์” และมีศาสนสถานสำคัญอยู่บนยอดเขา คือ ถ้ำเขาถมอรัตน์ ภายในถ้ำพบการสร้างประติมากรรมนูนต่ำรูปพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ สถูป ธรรมจักร เป็นต้น

นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าชมเมืองโบราณศรีเทพ สามารถเดินทางเข้ามาภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ โดยหลังจากชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะมีรถรางให้บริการนำนักท่องเที่ยวเข้าชมในจุดต่างๆ ภายในพื้นที่เมืองโบราณศรีเทพ ได้แก่ หลุมขุดค้นทางโบราณคดี ปรางค์ศรีเทพ ปรางค์สองพี่น้อง และ เขาคลังใน