“บอร์ดดิจิทัลวอลเล็ต” ตั้งอนุฯ 2 ชุด ดูข้อกฎหมาย 30 วัน ให้โครงการรอบคอบ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านระบบดิจิทัลวอลเล็ต  เมื่อวานนี้(15 ก.พ.)ว่า ที่ประชุมมีมติรับทราบมติข้อหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกา และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่เสนอมา โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการในฐานะคณะทำงานไปรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการนี้ตามข้อสังเกตต่างๆ โดยมอบหมายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมช่วยขยายขอบเขตในการรับฟังความคิดเห็นด้วย

ที่ประชุมมีมติตั้งอนุกรรมการ 2 คณะได้แก่ 1.คณะอนุกรรมการเพื่อป้องกันการผิดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของโครงการ ซึ่งมีการตั้งคณะกรรมการชัดเจนและมอบหมายให้นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน มีหน้าที่ไปดูข้อกฎหมายทั้งในส่วนที่ ป.ป.ช.และคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอมา 2.คณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและความคิดเห็นด้าสต่างๆ โดยจะเริ่มทำงานทันทีและมีกรอบทำงานภายใน 30 วัน เมื่อเสร็จสิ้นจะนัดประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่อีกครั้ง เมื่อมีการประชุมครั้งต่อไปจะมีการนำเอาความเห็นของ ป.ป.ช.เข้ามาสู่การพิจารณาและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้การเสนอแนะในโครงการนี้ที่ประชุมฯ มีการเสนอว่าขอให้มีการรับฟังข้อคิดเห็นในวงกว้างไม่ใช่แค่กระทรวงการคลัง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการดำเนินโครงการต่อไป