เปิด 3 นวัตกรรมเด่นกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กับความท้าทายของโลกยุคใหม่

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2565 เรื่อง “การตรวจสอบบัญชีกับความท้าทายของโลกยุคใหม่ CAD Audit VS a VUCA World” โดยจัดให้มีการประกวดผลงานนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงการสร้าง พัฒนา ออกแบบ ปรับปรุงแนวทางวิธีปฏิบัติ กระบวนการหรือการนำเครื่องมือเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดกรองค์กร เพื่อแก้ปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือพัฒนาการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถนำไปขยายผลก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และประชาชนอย่างชัดเจน

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวภายหลังพิธีการมอบรางวัลแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า เพื่อให้หน่วยงานได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับองค์กร ให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายของโลกยุคใหม่ที่ทุกหน่วยงานทุกองค์กรต่างมุ่งการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก

 

สำหรับเกณฑ์การพิจารณาผลงานนวัตกรรมจะแบ่งออก 4 ประเด็น คือ 1.ที่มาของนวัตกรรมที่ระบุถึงสภาพปัญหา ความสำคัญ ความจำเป็น และวัตถุประสงค์ในการจัดทำ 2.นวัตกรรมที่คิดค้นเป็นการอธิบายขั้นตอนการนำนวัตกรรมไปใช้งาน ความยากในการคิดค้น 3.ผลสัมฤทธิ์การนำไปใช้และการเผยแพร่นวัตกรรมพิจารณาผลสำเร็จของการนำไปใช้ในการปฏิบัติของหน่วยงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาอย่างเหมาะสม คุ้มค่า ประหยัดและสอดคล้องกับภารกิจ และ 4.การนำเสนอผลงาน การถ่ายทอดเนื้อหา การสื่อสารและความครบถ้วนของประเด็น

ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 5 จากผลงานวิเคราะห์อายุหนี้เพื่อการบริหาร ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการการปฏิบัติงานของสหกรณ์และผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนกอายุหนี้ลูกหนี้การค้าและประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้อย่างถูกต้อง และลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายของผู้สอบบัญชี ซึ่งจะช่วยส่วนราชการประหยัดงบประมาณได้เป็นอย่างดี

สำหรับรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 จากผลงานระบบควบคุมการปฏิบัติงาน เป็นการลดความยุ่งยากซับซ้อนในการปฏิบัติงาน เพราะเป็นการแสดงผลรายงานในหน้าเดียวทำให้หัวหน้างานติดตามงานผู้สอบบัญชีได้ง่าย เพื่อให้งานสำเร็จตามแผนประจำเดือนส่งผลให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น

ส่วนรางวัลชมเชย ได้แก่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 จากผลงานเครื่องมือช่วยตรวจสอบสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด (สอ.ม.อ.) ซึ่งเป็นชุดคำสั่งสำเร็จรูปช่วยในการตรวจสอบเพื่อให้ผู้สอบบัญชีใช้ในการตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้องและใช้เป็นข้อมูลเตือนภัยให้กับสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที หากผู้สอบบัญชีตรวจพบความผิดปกติในรายงานของข้อมูล

นายกันตธีร์ บุตรงาม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ซึ่งคว้ารางวัลรองชนะเลิศจากผลงานระบบควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เคยพัฒนาไว้เมื่อปี 2561 จึงได้นำมาต่อยอดเพื่อช่วยสนับสนุนงานผู้สอบบัญชี โดยการนำทุกงานของผู้สอบบัญชีมารวบรวมไว้ในหน้าเดียวกันหรือครบจบในหน้าเดียว โดยผู้สอบบัญชีสามารถเข้าไปดูว่าข้อมูลของตัวเองในหน้าเดียวนั้นมีอะไรบ้าง ซึ่งสามารถดูผ่านสมาร์ทโฟนได้ทันที

นายกันตธีร์ กล่าวถึงขั้นตอนการนำนวัตกรรมไปใช้งาน โดยข้อมูลในหนึ่งหน้าที่ผู้สอบบัญชีจะต้องบันทึกเข้าไปนั้น ซึ่งแต่เดิมการวางแผนปฏิบัติงานประจำเดือนของผู้สอบบัญชีจะต้องเตรียมแผนงานเพื่อนำเสนอหัวหน้าสำนักงานแต่เมื่อใช้นวัตกรรมนี้แล้วก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นการบันทึกแทน จากนั้นข้อมูลก็จะส่งตรงไปที่หัวหน้าสำนักงาน ทำให้ทราบทันทีว่าผู้สอบบัญชีมีแผนงานอะไรบ้างในแต่ละเดือน ส่วนผลสัมฤทธิ์จากการนำนวัตกรรมไปใช้งาน จะทำให้ผู้สอบบัญชีสามารถติดตามวางแผนงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงการจัดการภายในสายสอบบัญชีตนเอง ในขณะที่หัวหน้าสำนักงานก็สามารถตรวจสอบงานของผู้สอบบัญชีได้เช่นกัน

“หัวหน้าสำนักงานจะมีข้อมูลว่าสายสอบแต่ละฝ่ายมีปริมาณชิ้นงานมากน้อยแค่ไหน ฝ่ายที่มีปริมาณชิ้นงานน้อยก็จะเกลี่ยไปช่วยฝ่ายที่มีปริมาณชิ้นงานมาก จะทำให้ได้ปริมาณงานตามที่วางแผนไว้และเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กรมฯกำหนด ซึ่งจะส่งผลดีต่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ได้รับบริการการสอบบัญชีเร็วขึ้น” นายกันตธีร์ กล่าว