กตส.ถกใหญ่งานวิชาการ-เผยแพร่นวัตกรรมด้านบัญชี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดนำเสนอผลงานนวัตกรรม และสัมมนาวิชาการรองรับความท้าทายของโลกยุคใหม่ ย้ำครบรอบ 70 ปี ยังมุ่งมั่นดูแลระบบบริหารจัดการด้านการเงิน และการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ

 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เตรียมจัดสัมมนาวิชาการ เรื่องการตรวจสอบบัญชีกับความท้าทายของโลกยุคใหม่ CAD Audit VS a VUCA World ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2565 ที่สวนลอยฟ้า ฮอลล์ 1 สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ในห้วงวาระครบรอบ 70 ปี การสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในปี 2565 นี้ จึงได้จัดสัมมนาวิชาการ เพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้หลักที่สำคัญในองค์กรด้วยการเปิดเวทีให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ต่าง ๆ ระหว่างกัน รวมทั้งได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรมที่ได้สร้าง รวมถึงพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และแวดวงวิชาชีพ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยรูปแบบการสัมมนามีทั้งการจัดนิทรรศการ การนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางวิชาการ การประชุมกลุ่มย่อย การเสวนา การอภิปราย และการบรรยายให้ความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจ

ที่ผ่านมา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ตรวจสอบบัญชีและควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด พัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน กำกับการสอบบัญชีสหกรณ์ที่ดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและบุคคลอื่น และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการเตือนภัยทางการเงินสหกรณ์ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านการตรวจสอบกิจการและการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดูแลและรักษาผลประโยชน์ให้กับสมาชิกสหกรณ์กว่า 12.80 ล้านคน มีทุนดำเนินการกว่า 3.56 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.98 ของ GDP ประเทศ และมีมูลค่าดำเนินธุรกิจสูงถึง 2.23 ล้านล้านบาท โดยจะมุ่งมั่นและพัฒนางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป