กกต. ยื่น ศาลรธน. ยุบ “ก้าวไกล” ปมแก้ไข ม.112 เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง

วันนี้ (12 มี.ค.2567) คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)มีมติเป็นเอกฉันท์ 6 เสียง ให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณายุบพรรคก้าวไกล โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ม.92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) ประกอบกับมาตรา 93 วรรคสอง ซึ่ง สำนักงาน กกต.ได้เสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวโดยเห็นว่า มีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกล กระทำการล้มล้างการปกครอง อันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โดยอ้างอิงถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฉบับที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 31 ม.ค.2567 ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า การกระทำของพรรคก้าวไกล ที่เสนอร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา ม.112 โดยใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ได้มอบหมายนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.ในฐานะ นายทะเบียนพรรคการเมืองเป็นผู้ยื่นคำร้องและดำเนินคดีแทน กกต.

ด้านนายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคก้าวไกล ระบุว่า มั่นใจว่าพรรค และทีมกฎหมายได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องไม่ให้เกิดการยุบพรรค และการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ ยืนยันว่ามียานพาหนะที่ขับเคลื่อนชุดความคิดต่อไป และระหว่างที่ยังไม่มีการตัดสินของศาล พรรคยังทำงานเต็มที่ และการตรวจสอบรัฐบาลจะยังเข้มข้นเหมือนเดิม