ศาล รธน.ให้ กกต.ส่งหลักฐานเพิ่มคดียุบ “ก้าวไกล” นัดพิจารณาครั้งหน้า 18 มิ.ย.

วันนี้(12 มิ.ย.67) ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ผู้ร้อง ยื่นบัญชีระบุ พยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันจันทร์ที่ 17 มิ.ย.67 กรณีนายทะเบียนพรรคการเมือง ยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกล มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรค ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) และเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป กำหนดนัดพิจารณาต่อไป ในวันอังคารที่ 18 มิ.ย.2567

นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ยังมีคำสั่งให้กลุ่ม 40 สว. ผู้ร้อง ที่ขอวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบกับมาตรา 160 (4)(5) หรือไม่ ซึ่งตามคำร้องอ้างว่านายเศรษฐาได้นำความกราบบังคมทูลฯ เพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งๆ ที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันจันทร์ที่ 17 มิ.ย.นี้ และพิจารณาครั้งต่อไปในวันอังคารที่ 18 มิ.ย.นี้ เช่นกัน