top of page

กตส.คาดสถานการณ์ทุจริตในสหกรณ์ลดลง

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คาดสถานการณ์การทุจริตในสหกรณ์ทั่วประเทศลดลง หลังผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบอย่างเข้มข้น ส่วนใหญ่ดำเนินการแก้ไขแล้ว เหลือเพียงร้อยละ15ที่เตรียมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในงานสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2565 กรณีเกิดการทุจริตในสหกรณ์ว่า ปัจจุบันมีสหกรณ์ทั่วประเทศจำนวน 11,800 แห่ง ตรวจพบการทุจริต 252 แห่ง จากการเข้าไปตรวจสอบอย่างเข้มข้นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำให้พบการทุจริตดังกล่าว ซึ่งทั้งหมดได้มีการดำเนินการแก้ไขแล้ว เหลือเพียงร้อยละ15 ของจำนวนสหกรณ์ที่ทุจริตที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ปัจจุบันได้มีการตั้งคณะทำงานตรวจสอบพิเศษ เข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ขนาดใหญ่ เพื่อตรวจสอบว่ามีการดำเนินการถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ ทั้งนี้จากการตรวจสอบสหกรณ์บางแห่งไม่ได้มีเจตนาทุจริต แต่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าใจว่า การกระทำดังกล่าวไม่เป็นความผิด ซึ่งได้ให้คณะทำงาน และผู้สอบบัญชีเข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำแล้ว เพื่อลดช่องโหว่ที่อาจเป็นโอกาสให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นอีก คาดว่าการทุจริตในสหกรณ์ทั้งระบบจะลดลงอย่างแน่นอน

สำหรับสหกรณ์ทั่วประเทศ มีมูลค่าการดำเนินธุรกิจกว่า 3.58 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.54 ของ GDP ทั้งประเทศ มีผู้สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน 500 คน และผู้สอบบัญชีภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นอีก 280 คน รวมจำนวนผู้สอบบัญชี 780 คน ทำหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

bottom of page