top of page

กตส.ชูแผน5ปีเน้นพัฒนาความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าแผนปฏิบัติราชการระยะ5ปี เน้นพัฒนาความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน พร้อมสอนบัญชีให้เด็กและเยาวชน


นางรัตติยา สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักแผนและโครงการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวในงานสัมมนาวิชาการระหว่างวันที่ 25-27 ส.ค.2565 ที่ จ.ชลบุรี ถึงแผนปฏิบัติราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (2566-2570)ว่า เน้นพัฒนาใน 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย 1.พัฒนาความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 2.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีรายบุคคล และ 3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการสู่องค์กรดิจิทัล

โดยการพัฒนาความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนนั้น เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความโปร่งใสให้สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร พัฒนาระบบกำกับดูแลและควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี พัฒนาความสามารถด้านการเงินการบัญชีและการควบคุมภายใน พัฒนาระบบรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านบัญชีและการสอบบัญชีสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

ส่วนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีรายบุคคลนั้น เน้นการสร้างความตระหนักรู้และประโยชน์การทำบัญชีแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงเกษตรกรและประชาชนให้สามารถจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนสำหรับวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพใช้วางแผนการผลิตการตลาดให้เหมาะสม

ขณะที่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการสู่องค์กรดิจิทัล จะพัฒนาโครงสร้างและการบริหารจัดการองค์กรให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร และพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนด้วยการบริหารจัดการองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

bottom of page