top of page

กรมชลฯเพิ่มประสิทธิภาพส่งน้ำพื้นที่เกษตรทั่วประเทศ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และดูแลคลองส่งน้ำสายต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำสู่พื้นที่การเกษตรช่วงหน้าแล้งนี้ โดยพื้นที่จังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการระบายน้ำในลำน้ำวัง ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา โดยกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปแล้วกว่าร้อยละ70

ที่จังหวัดพิจิตร เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่3 ดำเนินการตัดหญ้า ตัดต้นไม้ และสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลองส่งน้ำพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ที่ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม พื้นที่หมู่3 ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน และ หมู่3 ตำบลวัดขวาง อำเภอบางมูลนาก รวมไปถึงดำเนินกำจัดวัชพืชในพื้นที่หมู่ 9 ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึง

ส่วนสำนักงานชลประทานที่4 เจ้าหน้าที่ยังเร่งขุดลอกตะกอนดิน และกำจัดวัชพืช บริเวณคลองส่งน้ำ ในตำบลบ้านกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และสำนักงานชลประทานที่10 ติดตามการระบายน้ำในตำบลศาลารีไทย และตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากทุ่งลงสู่คลองช่วยเหลือเกษตรกรรวม 300 ไร่ ในตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

สำนักงานชลประทานที่12 เร่งดำเนินการในพื้นที่ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานชลประทานที่ 16 ขุดลอก และกำจัดวัชพืชบริเวณคลองดอนเหรียง ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เพิ่มประสิทธิภาพส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตร


bottom of page