top of page

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าบูรณาการส่งเสริมตวามรู้การทำบัญชี ขยายผลสู่ทุกชุมชน ครอบคลุมทั่วประเทศ 

ในปัจจุบัน สภาวะเศรษฐกิจทางสังคม มีการแข่งขันที่หลากหลาย การรู้จักเก็บออมจึงเป็นสิ่งสำคัญกับประชาชนในทุกอาชีพค่ะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงเกิดโครงการความร่วมมือ ในการสร้างความรู้ให้กับประชาชนทุกพื้นที่ทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดโครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ(MOU)ภายใต้ชื่อโครงการ “ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นการบูรณาการส่งเสริมองค์ความรู้การจัดทำบัญชี และขยายผลสู่ทุกชุมชน โดยเป็นความร่วมมือจาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จัดครูบัญชีอาสา 7,636 ราย ทำหน้าที่สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และการนำข้อมูลจากการบันทึกบัญชีมาปรับใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ให้ครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ
bottom of page