top of page

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกร ยึดหลัก 4 ถูก - 4 ลด - 4 เพิ่ม ใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปุ๋ยเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืช ที่ประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพิงการนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้มีราคาแพง จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้น รวมทั้งเกษตรกรไทยยังคงมีการใช้ปุ๋ยที่ไม่ถูกต้อง ทั้งการใช้ปุ๋ยมากเกิน หรือน้อยกว่าความต้องการของพืช ซึ่ง ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล็งเห็นความสำคัญในประเด็นดังกล่าว จึงได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนความรู้ด้านจัดการดินและการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องให้แก่เกษตรกร ตามหลักการ 4 ถูก ซึ่งประกอบด้วย ถูกสูตร คือ การใส่ปุ๋ยตามชนิดและตามสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของพืช ถูกอัตรา คือ การใส่ปุ๋ยในอัตราและปริมาณที่พอเหมาะ เหมาะสม ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป ถูกเวลา คือ การใส่ปุ๋ยในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม และถูกวิธี คือ การใส่ปุ๋ยให้พืชในจุดที่พืชสามารถดึงธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุด โดยอาศัยกลไกของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หรือ ศดปช. ที่กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2558

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากแนวทางดังกล่าวแล้ว ยังมีศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หรือ ศดปช. ให้บริการตรวจสอบ N P K และ pH ด้วยชุดตรวจวิเคราะห์ดินแบบรวดเร็ว (Soil test kit) ให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยเบื้องต้น บริการจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง คุณภาพดี ราคาถูก แก่สมาชิกและชุมชน โดยแต่ละศูนย์มีการบริหารจัดการด้วยเกษตรกรอง มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรคอยเป็นพี่เลี้ยง และนอกจากการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานแล้ว การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ ทั้งก่อให้เกิด 4 ลด คือ ลดการเผา ลดโลกร้อน ลดการชะล้างดิน และลดต้นทุนด้านปุ๋ยเคมี และ4 เพิ่ม คือ เพิ่มอินทรียวัตถุ เพิ่มธาตุอาหารพืช เพิ่มผลผลิต และเพิ่มมูลค่าวัสดุการเกษตรเหลือใช้

ปัจจุบัน ศดปช. เปิดให้บริการแล้วจำนวน 882 ศูนย์ ทุกอำเภอ ทั่วประเทศ ถือเป็นจุดเรียนรู้การจัดการดิน และปุ๋ยที่สนับสนุนให้เกษตรกรจัดการดินและการใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้อง และใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ ทำให้เกษตรกรสามารถใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพพื้นดินในแปลงปลูกของตนเอง กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้และปรึกษาเรื่องการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย จากเพื่อนเกษตรกรด้วยกันเอง เพื่อการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องในปริมาณที่เหมาะสมกับปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน และความต้องการของพืช เป็นการใช้ปุ๋ยแม่นยำเฉพาะพื้นที่ ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป และเกิดการลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง ได้ที่ ศดปช. ใกล้บ้านท่าน

bottom of page