top of page

พด.ชูเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลพัฒนาดิน

กรมพัฒนาที่ดิน ให้ความสำคัญเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลในการบริหารจัดการดิน ชูแอปพลิเคชัน “LDD ON FARM”และ “AI Chatbot”เพื่อให้เกษตรกรสอบถามข้อมูลได้ง่าย และสะดวก


นางสาวเบญจพร อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวถึงการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ “ดิน อัจฉริยะ : แม่น & Match” ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2565 ว่า กรมพัฒนาที่ดิน มีความเชื่อมโยงกับภารกิจของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ด้านการบริหารจัดการข้อมูล สู่การพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลการเกษตรของประเทศ ดังนั้นกรมพัฒนาที่ดินในฐานะองค์การอัจฉริยะทางดิน ถือว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญมากที่ทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก

ตัวอย่างเทคโนโลยี ที่ทำให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลและใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการแปลงเกษตร เช่น “LDD ON FARM” แอปพลิเคชันระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง และ แอปพลิเคชัน AI Chatbot คุยกับน้องดินดี เพื่อให้บริการข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดิน คำแนะนำในการจัดการดิน การเลือกพืชให้เหมาะสมกับดินเพื่อลดต้นทุนในการเพาะปลูก และการตอบคำถามด้านการเกษตรอย่างชาญฉลาด ด้วยระบบโต้ตอบอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน Line หรือ Facebook Messenger

รวมถึงระบบแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online) เป็นการบูรณาการข้อมูลพื้นฐานเชิงแผนที่ด้านการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเชื่อมโยงด้านข้อมูลการสนับสนุนส่งเสริมภาคเกษตรกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นพลังร่วมขับเคลื่อนที่สำคัญเพื่อพัฒนาภาคเกษตรไทยให้ยั่งยืนต่อไป

bottom of page