top of page

พด.ดึงหมอดินหนุนเกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนเคมีหลังราคาแพง

กรมพัฒนาที่ดิน หนุนหมอดินอาสา ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรในการพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี หลังมีราคาแพงและขาดแคลน พร้อมเร่งแจกสารพด.เพื่อให้เกษตรกรใช้ทำปุ๋ยชีวภาพ


นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวถึงแนวทางการสนับสนุนรัฐบาลแก้ปัญหาราคาปุ๋ยแพงและขาดแคลนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรว่า กรมพัฒนาที่ดิน ได้ขับเคลื่อนการจัดการปุ๋ยอินทรีย์เพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี โดยร่วมกับหมอดินอาสาถ่ายทอดความรู้ การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยแนวทาง ต่างๆ เช่น การพัฒนาคุณภาพดินตามคำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินรายแปลง โดยมีการเก็บตัวอย่างดิน นำมาตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี ประเมินผลให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการดิน และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน


การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร สนับสนุนแจกผลิตภัณฑ์สารเร่งจุลินทรีย์ พด.ให้เกษตรกร ได้นำไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และต่อยอดขยายผลการเพาะปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยมีกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ทำการผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. ชนิดต่างๆ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ ได้แก่ ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ และปุ๋ยพืชสด


นอกจากนี้ยังส่งเสริมการไถกลบตอซังต่าง ๆ และใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อทำปุ๋ยหมัก ป้องกันปัญหาหมอกควัน และลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งผลักดันการตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งต่อไปbottom of page