top of page

พด.ระดมถกใหญ่งานวิชาการ60ปีสู่การพัฒนายั่งยืน

เน้นชูผลสำเร็จงานวิชาการตาม9เป้าหมายหลัก พร้อมส่งเสริมให้นักวิชาการเป็น Smart officer ที่มีความรู้ดี รู้จริง รู้ลึก และรู้คิด เพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุอย่างยั่งยืน


นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวในโอกาสเป็นประธานการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน 60 ปี กรมพัฒนาที่ดินการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษหน้า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาว่า การจัดประชุมวิชาการเป็นการนำเสนอและเผยแพร่ผลสำเร็จงานวิชาการของกรมฯด้านต่าง ๆ และส่งเสริมให้นักวิชาการเป็น Smart officer ที่มีความรู้ดี รู้จริง รู้ลึก และรู้คิด ร่วมกันเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนงานตามภารกิจให้ประสบความสำเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายของกรมฯ

ด้าน ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ในฐานะประธานคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ผลงานวิชาการดีเด่น และมีคุณภาพ ที่มีการนำเสนอในการประชุมวิชาการนั้นเป็นไปตาม9 เป้าหมาย ประกอบด้วย 1.การวิจัยเกี่ยวกับพืชอัตลักษณ์ และพืชทางเลือก 2.การวิจัยบูรณาการที่รองรับ BCG Model 3.การวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 4.ด้านการวิจัยเชิงนโยบาย มาตรการ กฎหมาย เพื่อรองรับด้านการพัฒนาที่ดิน 5.การวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตและการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพ 6. การวิจัยกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ 7.การวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 8.การวิจัยเชิงเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตร และ9.การวิจัยพื้นฐานและการวิจัยระยะยาวในการบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

สำหรับงานวิชากาที่โดดเด่น เช่น การวิจัยเกี่ยวกับพืชอัตลักษณ์ และพืชทางเลือก เรื่อง สมบัติของดินและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 จังหวัดสุรินทร์ โดยนางสาวอภันตรี พฤกษพงศ์ กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน และการวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ เรื่อง การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง กรณีศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย บ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 9 ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายเอกภพ กันทับ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เป็นต้น

bottom of page