top of page

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาครจัดติวเข้ม4Mเพิ่มศักยภาพกรรมการสหกรณ์

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร ร่วมมือกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการฝ่ายจัดการ โดยการใช้เทคโนโลยี Smart4M ให้แก่สหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร มีสหกรณ์เข้าร่วม 14 แห่ง และผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 33 คน

สำหรับ Application Smart 4M ประกอบด้วย 1.Smart Me เป็นแอพลิเคชัน สำหรับสมาชิกสหกรณ์ใช้บันทึกบัญชีครัวเรือน เช่น รายรับ รายจ่าย และบัญชีต้นทุนอาชีพ เช่น รายได้ รายจ่าย และต้นทุน 2.Smart Member สำหรับสมาชิกใช้ตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองในการทําธุรกรรมกับสหกรณ์ ได้ตลอดเวลา สร้างการมีส่วนร่วมและลดการทุจริต 3.Smart Manage สำหรับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ในการตรวจสอบการทำงานประจำวันของเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการได้อย่างรวดเร็ว จากทุกที่ ทุกเวลา และ 4. Smart Monitor สำหรับผู้สอบบัญชีและผู้กำกับดูแลติดตามความเคลื่อนไหว และความผิดปกติทางการเงินของสหกรณ์ได้แบบวันต่อวัน โดยติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินของสหกรณ์ จากงบทดลองเพื่อนำมาวิเคราะห์ และตรวจสอบสหกรณ์ได้ก่อนที่จะเกิดปัญหา


ส่วนที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช โดยนางฐิตารีย์ พาณิชกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางนิคม จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ และได้แนะนำให้คณะกรรมการทราบถึงนวัตกรรม 4M ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมนำเสนอตัวอย่างการใช้งานแอปพลิเคชัน Smart Member และ Smart Manage พร้อมชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่สหกรณ์และสมาชิกจะได้รับจากการนำนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้งาน ในการเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ รวมถึงสมาชิกสามารถตรวจสอบธุรกรรมการเงินของตนเองและสหกรณ์ได้ตลอดเวลา ป้องกันการทุจริต และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบสหกรณ์


bottom of page