top of page

เกษตรปลื้มให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กว่า 20 ปี ประชาชนได้รับประโยชน์ถึง 4.4 ล้านราย

รัฐมนตรีเกษตร เผยผลสำเร็จโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ จากการดำเนินงานต่อเนื่องกว่า 20 ปี กว่า 4.4 ล้านราย ด้านกรมส่งเสริมการเกษตร ระดมเจ้าหน้าที่ให้บริการต่ออีก 2 ไตรมาส ในปี 66 ร่วมกับหน่วยงานภาคี ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน น้ำ และการส่งเสริมการเกษตร


ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในปี 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ กราบบังคมทูลถวาย และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ โดยเปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ณ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในฐานะกรรมการและเลขานุการของโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว

โดยเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งมีปัญหาด้านการเกษตรได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร รวมถึงเป็นการขยายโอกาส ให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตรและได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องครบถ้วนในคราวเดียวกัน เป็นลักษณะบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิชาการของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน น้ำ การส่งเสริมการเกษตร และอื่นๆ พร้อมด้วยมีการนำอุปกรณ์ และเครื่องมือทางวิชาการด้านต่างๆ มาให้บริการในคลินิกเกษตรนั้นๆ ด้วย ซึ่งปัจจุบันมีผลการให้บริการตั้งแต่ ปี 2545 – 2565 จำนวนมากกว่า 4.4 ล้านรายแล้ว

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ระบุว่า สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2566 กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 4 ครั้งต่อปี (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) รวมเกษตรกรที่จะได้รับบริการ จำนวน 30,800 ราย ประกอบด้วย ไตรมาสที่ 1 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565

ไตรมาสที่ 2 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2566 ไตรมาสที่ 3 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 และไตรมาสที่ 4 จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ระหว่างวันที่ 17 - 31 กรกฎาคม 2566

สำหรับผลการดำเนินการในปี 2566 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม– 31 ธันวาคม 2565) มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้ารับบริการ จำนวน 14,296 ราย และเข้ารับบริการในคลินิกต่างๆ จำนวน 28,895 ราย และในไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม – 27 กุมภาพันธ์ 2566) มีเกษตรกรลงทะเบียนเข้ารับบริการ จำนวน 8,217 ราย และเข้ารับบริการในคลินิกต่างๆ จำนวน 8,866 ราย ทั้งนี้ เกษตรกร 1 ราย สามารถเข้ารับบริการได้มากกว่า 1 คลินิก

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า จากการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการ องค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการเกษตรต่าง ๆ จากนักวิชาการเกษตรได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทั่วถึง สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา ซึ่งเกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ถูกต้องไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง ส่งผลให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ และส่งผลให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพและเกิดความยั่งยืนต่อไป

bottom of page