top of page

PEA เตรียมพร้อมรองรับพายุใต้ฝุ่นโนรู จัดทีมเฉพาะกิจเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง


ตามข้อสั่งการ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจากพายุใต้ฝุ่นโนรู โดยในวันที่ 27 กันยายน 2565 นายปราโมทย์ สุดทรัพย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือด้านความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้าจากพายุใต้ฝุ่นโนรู ผ่านระบบวิดีโอทางไกล WebEx ไปยังศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ (SCADA) 12 เขต ทั่วประเทศ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตรียมพร้อมเปิดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติ (ศอส.) ทั้งในสำนักงานใหญ่และสำนักงานในพื้นที่ 12 เขต ทั่วประเทศ ในเบื้องต้นได้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ไฟ และจัดเตรียมความพร้อมดังนี้

1. ด้านบุคลากร เตรียมเจ้าหน้าที่ประจำสถานีไฟฟ้าและสำนักงานการไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง

2. ด้าน ยานพาหนะเครื่องมือ และอุปกรณ์ไฟฟ้า เตรียมพัสดุสำรองสำหรับงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

3. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเคลื่อนที่ (Mobile Generator) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้การสนับสนุนได้ทันที

4. เน้นย้ำชุดปฏิบัติงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้กับเครื่องสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ ให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติและติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุวิทยาอย่างใกล้ชิด หากพบเห็นระบบจำหน่ายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ PEA ใกล้บ้าน เพื่อดำเนินการแก้ไขทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง


bottom of page