กรมชลฯสุดปลื้มคว้า4รางวัลเลิศรัฐปี65

กรมชลประทาน ทำงานโดดเด่นรับ 4 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 จาก 2 สาขา รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับดีเด่นและระดับดีรวม 3 รางวัล และรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น 1 รางวัล จากสำนักงาน ก.พ.ร.ถือเป็นบทพิสูจน์การทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

 

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทาน ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภายในองค์กร และการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ซึ่งปีนี้ กรมชลประทาน ได้รับรางวัลรวม 4 รางวัล จาก 2 สาขา ได้แก่

สาขาที่ 1 รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1.1 รางวัล ระดับดีเด่น ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จากผลงาน “ชำตาเรือง สานพลัง คนรุ่นใหม่ ใช้น้ำน้อย..แต่ (ได้ประโยชน์) มาก” 1.2 รางวัล ระดับดีเด่น ประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ กลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบท่อส่งน้ำ บ้านชำตาเรือง จังหวัดจันทบุรี จากผลงาน “ชำตาเรือง สานพลัง คนรุ่นใหม่ ใช้น้ำน้อย..แต่ (ได้ประโยชน์) มาก” และ 1.3 รางวัล ระดับดี ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จากผลงาน “การแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำด้วย ..ชลประทานเพื่อท้องถิ่น “ อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย

และสาขาที่ 2.รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหาร จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผลงาน “โครงการบูรณาการข้อมูลในการปฏิบัติการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา”โดยรางวัลเลิศรัฐ ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาวกรมชลประทานทุกคนที่มุ่งมั่นทำงานและบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วประเทศ