กรมชลฯกำจัดวัชพืชเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำต่อเนื่อง

กรมชลประทาน นำโดยนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ยังระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้ากำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำตามแหล่งน้ำและคลองส่งน้ำสายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึง โดยล่าสุดที่จังหวัดอุดรธานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง นำเรือเข้ากำจัดผักตบชวา และจอกแหนต่าง ๆ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง เพื่อให้น้ำไหลสะดวกมากยิ่งขึ้น

ที่จังหวัดนครปฐม พื้นที่อำเภอบางเลน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล นำเรือนวัตกรรม และรถแบคโฮ เข้ากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองสถาพรพัฒนา ตำบลลำพญา และคลองพระมอพิสัย ตำบลบางภาษี และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือดำเนินการในคลองรางปลาหมอ พื้นที่ตำบลภาษีเช่นเดียวกัน ส่วนที่จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการบริเวณประตูระบายน้ำฉิมพลี คลองมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย

จังหวัดปทุมธานี โครงการชลประทานปทุมธานี เข้าดำเนินการบริเวณประตูระบายน้ำบางหลวงเชียงราก ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง โดยกรมชลประทาน จะดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มการระบายน้ำสู่พื้นที่การเกษตรตลอดหน้าแล้งนี้