กฟก.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแก้ไขพรบ.กองทุนฯ

นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) กล่าวว่าได้จัดเวทีระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมประเด็นต่าง ๆ ในการเสนอข้อแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยในภาคกลาง และภาคอีสาน ดำเนินการจัดเวทีไปแล้วที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม และวันที่ 20-21 มีนาคม 2566 ส่วนเวทีอื่น ๆ อีก 2 เวที คือภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา จะดำเนินการในลำดับต่อไป

“ตลอดระยะเวลา 26 ปี ในการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูฯมีการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไปแล้ว 2 ครั้ง เพื่อให้ตรงกับความเดือดร้อนของสมาชิกที่เป็นเกษตรกรมากที่สุด แต่ด้วยปัญหาของเกษตรกรมีมาก และหลากหลาย ประกอบกับยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป เนื้อหาใน พ.ร.บ.ฉบับนี้ อาจมีบางส่วนที่ล้าหลังหรือไม่ครอบคลุมบางประเด็น ดังนั้นทางสำนักงานกฟก.จึงได้ตั้งคณะทำงานศึกษาพระราชบัญญัติ กฟก. เพื่อทำหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาสาระในรายมาตราให้มีความทันสมัยและช่วยเหลือเกษตรกรให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูฯ พร้อมระดมรับฟังข้อเสนอจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับพื้นที่จะช่วยระดมความคิดที่เป็นประโยชน์ ก่อนนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายต่อไป”เลขาธิการกฟก.กล่าว