สตส.ชัยนาท-เพชรบูรณ์พัฒนาผู้สอบบัญชีสู่ Cyber Auditor

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ ส่งเจ้าหน้าที่อบรมพัฒนาสมรรถนะสู่การเป็น Cyber Auditor หรือ ผู้สอบบัญชีที่มีสมรรถนะด้านไอทีในระดับสูง หวังพัฒนาให้สหกรณ์เข้มแข็ง ลดการทุจริต

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีนโยบายให้ผู้สอบบัญชีทุกคนพัฒนาศักยภาพสู่การเป็น Cyber Auditor หรือ ผู้สอบบัญชีที่มีสมรรถนะด้านไอทีในระดับสูง เพื่อให้สอดรับกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในสมัยปัจจุบัน โดยจะพัฒนาผู้สอบบัญชีให้มีคุณภาพ มีองค์ความรู้ทั้งด้านการสอบบัญชีและทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอบบัญชี เพื่อสร้างคุณภาพและความเชื่อมั่นในเรื่องของการสอบบัญชี รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่งานสอบบัญชี ซึ่งถือเป็นการช่วยดูแลรักษาผลประโยชน์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศที่มีจำนวนมากกว่า 10 ล้านคน

อำพันธุ์ เวฬุตันติ

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท เล็งเห็นถึงความสำคัญนโยบายดังกล่าว จึงเร่งพัฒนายกระดับมาตรฐานการสอบบัญชี พัฒนาผู้สอบบัญชีเป็น Cyber Auditor โดยส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้สอบบัญชีเป็น Cyber Auditor ระดับต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมนำความรู้ต่าง ๆ มาใช้ในงานสหกรณ์ เป็นการยกระดับและสร้างความเข้มแข็งให้กับการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

ด้านสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ โดยนางสมยงค์ ปานสุด หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ ก็ได้ส่งเสริมการพัฒนาผู้สอบบัญชีเป็น Cyber Auditor โดยมอบหมายให้บุคลากร เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Cyber Auditor ระดับต้น เพื่อให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านสอบบัญชีควบคู่กับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ให้เข้มแข็งและลดการเกิดทุจริตต่อไป