พด.เชิญรับกล้าหญ้าแฝกปลูกลดพังทลายดิน

กรมพัฒนาที่ดิน เชิญชวนเกษตรกร ประชาชน และหน่วงงานต่างๆ ขอรับกล้าหญ้าแฝกไปปลูก เพื่อลดการพังทลายของดิน ตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่9 สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 หรือสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ

 

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาและป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและการอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้พระราชทานพระราชดำริ ให้นำหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมทั้งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” แนวพระราชดำริในการใช้หญ้าแฝก

โดยได้พระราชทานพระราชดำริ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติและส่งเสริมการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในด้านต่างๆ โดยมีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานสนับสนุนดำเนินการ ศึกษาวิจัยและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก พร้อมส่งเสริมการปลูกและแนะนำการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก โดยในแต่ละปี กรมพัฒนาที่ดิน สามารถแจกจ่ายหญ้าแฝกแก่เกษตรกร ประชาชน และหน่วยงานต่างๆปีละประมาณ 300 ล้านกล้า มีสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1-12 และสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ ดำเนินการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ การปลูก การดูแลรักษา และให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าแฝกให้เป็นไปตามหลักวิชาการ

“หญ้าแฝก มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และช่วยดักตะกอนดิน ป้องกันดินถล่ม และน้ำท่วมฉับพลันได้ในระดับหนึ่ง มีความคงทนสามารถอยู่ได้นานหลายปี จึงขอเชิญชวนเกษตรกร ประชาชน และหน่วยงานที่สนใจ ขอรับกล้าหญ้าแฝกไปปลูกในพื้นที่การเกษตร แหล่งน้ำและพื้นที่ลาดชันได้ ติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 หรือสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ”อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าว