พด.รุกแผน5ปีเน้นวิจัย-พัฒนาดินอย่างยั่งยืน

กรมพัฒนาที่ดิน รุกแผนปฏิบัติราชการ5ปี เน้นวิจัย ทำฐานข้อมูล สร้างนวัตกรรม และบริหารจัดการดิน และที่ดิน ยกที่ดิน 15 ล้านไร่ คือผลสำเร็จการขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมเพื่อความยั่งยืน

 

ดร. สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรดินและที่ดิน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการและการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 ที่ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีว่า ตลอดระยะเวลา 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน ได้ศึกษา วิจัย และจัดทำฐานข้อมูล ทรัพยากรดินและที่ดินให้สามารถนำไปใช้วางแผนการใช้ที่ดินที่ถูกต้อง และกำหนดนโยบายการพัฒนาที่ดินได้อย่างเหมาะสม รวมถึงยกระดับองค์กรให้เป็นเลิศด้านสารสนเทศทรัพยากรดินและที่ดิน

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกรมที่ดิน เน้นให้ความสำคัญการใช้ที่ดินและการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เหมาะสม วิจัย และสร้างนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน โดยมีที่ดินอย่างน้อย 15 ล้านไร่ ที่เป็นผลสำเร็จจากการขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม

สำหรับเนื้อหาการประชุมดังกล่าว มีการบรรยาย การอภิปรายกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการบริหารจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรดินและที่ดิน รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ (Workshop) การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อสร้างมาตรฐานการประเมินสถานการณ์ทรัพยากรดินและที่ดิน สำหรับนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหาแนวทางการกำหนดเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติราชการชองกรมพัฒนาที่ดินต่อไป