พด.รวมพลังปลูกต้นไม้-หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

กรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นและหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือน มีนาคม – สิงหาคม 2565 กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1-12 และสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทำให้ประชาชนได้ตระหนัก เห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ นอกจากนี้การปลูกไม้ยืนต้นยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าที่มีคุณค่าและมีความสำคัญมากต่อการอนุรักษ์ดินและนํ้า ป้องกันภัยจากนํ้าท่วมและการพังทลายของดิน และรักษาระบบนิเวศตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

ส่วนการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำตลอดปี โดยหญ้าแฝกช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินจากการถูกกัดเซาะจากฝนที่ตกลงมา ทำให้แร่ธาตุและความสมบูรณ์ของดินถูกชะล้างไป อีกทั้งมีคุณสมบัติช่วยดักตะกอนดิน และช่วยชะลอความเร็วของน้ำ ซึ่งหญ้าแฝกมีระบบรากยาว สานกันแน่น โอบดิน อุ้มน้ำ เป็นที่อาศัยของจุลินทรีย์ มีความคงทนสามารถอยู่ได้นานหลายปี โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญการปลูกต้นไม้ และการปลูกหญ้าแฝกรักษาความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน