ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านศรีนคร จ.สุโขทัย ต้นแบบผลิตเมล็ดพันธุ์-ข้าวผงชงพร้อมดื่ม

ปัจจุบันชาวนากำลังประสบปัญหาด้านต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ผลผลิตลดต่ำลง ดังนั้นการเพิ่มผลผลิตข้าวให้สูงขึ้นโดยการหันมาเลือกใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเพาะปลูก อีกทั้งยังให้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ยกระดับรายได้ให้กับชาวนาและยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันทั้งในด้านการเป็นผู้ผลิตและการส่งออกข้าวสู่ตลาดโลกด้วย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว มีความห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวนา จึงมีนโยบายเร่งช่วยเหลือชาวนาในด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มชาวนาและการสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ ได้ผลผลิตสูง และมีต้นทุนการผลิตลดลง โดยให้ความสำคัญกับศูนย์เข้าชุมชนเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นองค์กรชาวนาที่มีความเข้มแข็งมั่นคงและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาข้าวและพัฒนาศักยภาพชาวนาในแต่ละท้องถิ่น

โดยศูนย์ข้าวชุมชนบ้านศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ถือเป็นหนึ่งในศูนย์ข้าวชุมชนที่สมาชิกมีความสามัคคี เข้มแข็งและมั่นคง มีบทบาทหน้าที่หลักในการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้กับชุมชนและเกษตรกรผู้สนใจเมล็ดพันธุ์ โดยมีนางสาวชาญพิชญ์คูณ ประสุขทวีสิน เป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านศรีนคร

นางสาวชาญพิชญ์คูณ กล่าวว่า ได้จัดตั้งกลุ่มตั้งแต่ปี 2556 แต่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์เข้าชุมชนเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 30 คน จุดแข็งของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านศรีนคร คือสมาชิกทั้งหมดเน้นทำนาให้มีคุณภาพ โดยทำนาดำเป็นหลักเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยเมล็ดพันธุ์ที่ได้ตรงตามมาตรฐาน GAP : Seed จำหน่ายให้กับคนในชุมชนและเกษตรกรนอกพื้นที่ที่สนใจ นอกจากนี้ยังผลิตข้าวสารจำหน่ายด้วย พร้อมกับข้าวแปรรูปอื่น ๆ เช่น ข้าวผงชงพร้อมดื่ม ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

“ที่ผ่านมากรมการข้าวได้เข้ามาสนับสนุน ตั้งแต่องค์ความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีมีคุณภาพ การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว การสนับสนุนเครื่องจักร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ การสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือจากภัยธรรมชาติ เช่นภัยแล้ง และน้ำท่วม รวมไปถึงการระบาดจากโรคโควิดด้วย การช่วยเหลือดังกล่าวทำให้ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านศรีนคร มีความเข้มแข็ง สามารถเลี้ยงตัวเองได้จากการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ข้าวสาร และข้าวแปรรูปต่าง ๆ โดยจะมุ่งมั่นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีมีคุณภาพให้กับชุมชนต่อไป”ประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านศรีนคร กล่าว