บ้านหมอ จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ บริการประชาชนแก้ปัญหาด้านเกษตรครบวงจร

นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 ที่วัดสารภี ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพื่อให้บริการเกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ สามารถเข้าถึงการบริการทางวิซาการ ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน

ด้านนายปรีชา สายแสง เกษตรจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า อำเภอบ้านหมอ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม และที่ดอน เกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ปลูกเผือกหอม ผักหวานป่า และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สภาพปัญหาที่พบหลัก ๆ คือน้ำท่วมขัง และน้ำแล้งในบางพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด ทำให้ผลผลิตเสียหายไม่ได้คุณภาพ ดังนั้น จึงต้องการให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด วางแผนการผลิตและการใช้น้ำอย่างประหยัด และหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยที่เป็นความต้องการของตลาด เรียนรู้วิธีปรับตัว วางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และขอความร่วมมือเกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตโดยมุ่งสู่การทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยจากสารพิษ โดยการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีที่อันตราย เพื่อลดปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิต ลดการเผาในพื้นที่การเกษตร ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งส่งผลเสียต่อการทำอาชีพการเกษตรโดยตรง ทำให้ดินเสื่อมโทรม และขาดความอุดมสมบูรณ์

สำหรับหน่วยคลินิกเกษตรที่เปิดให้บริการ ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกข้าว คลินิกหม่อนไหม และคลินิกอื่นๆ ซึ่งเป็นการให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาคี ภาคเอกชน การจัดแสดงและจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer ของอำเภอบ้านหมอ โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 100 คน